Mapa serwisu

Informatyzacja Administracji Samorządowej

Stowarzyszenie WOKiSS prowadzi od 1991 roku Program Informatyzacji Administracji Samorządowej, którego podstawowym celem jest wspieranie samorządów przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez urzędy samorządowe ich jednostki organizacyjne a także instytucje działające na terenie gmin i powiatów.
Początkowo przedsięwzięcie to było wspierane ze środków z programu PHARE (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) oraz Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP - finansowanego ze środków USAID), pozyskanych z pomocą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Aktualnie jest programem samofinansującym - podmioty samorządowe płacą za usługi informatyczne realizowane przez informatyków WOKiSS zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku usług informatycznych lub cenniku usług .
Formy realizacji programu informatyzacji gmin wielkopolskich.

 • wsparcie procesu wdrożeń systemów informatycznych oraz pomoc w sytuacjach awaryjnych
 • pomoc przy opracowywaniu strategii rozwoju rozwiązań informatycznych w urzędach
 • wspieranie działań poprawiających bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych, licencjonowanie oprogramowania (projekt: Jestem bezpieczny i legalny)
 • szeroka gama szkoleń informatycznych - reagowanie na bieżące potrzeby (np. edytor EAP, system SJO BeSTi@ ). Lista aktualnie prowadzonych szkoleń informatycznych.
 • wspieranie migracji oprogramowania aplikacyjnego firmy RADIX ze środowiska DOS na platformę SQL
 • bieżące konsultacje
 • spotkania w ramach Klubu Informatyka Samorządowego
 • wsparcie wdrożenia informatycznych rozwiązań ogólnopolskich na poziomie samorządów członkowskich ( ZMOKU, System Informacji Oświatowej,)
 • działania na rzecz e-Urzędu - w tym rozwój narzędzi do kreowania polityki informacyjnej samorządów (SPI, BIP, BOM, GCI,..)
 • modyfikacja rozwiązań portalowych dla podniesienia ich atrakcyjności, moduły dodatkowe
 • świadczenie usług hostingowych - konta poczty elektronicznej, serwery wirtualne
 • wspieranie wykorzystania platformy e-PUAP przez wielkopolskie samorządy, w tym "profilu zaufanego" e-PUAP
 • integracja rozwiązań związanych z kompleksową obsługą komunikacji obywateli, podmiotów i instytucji z urzędami samorządowymi
 • doradztwo przy opracowywaniu studiów wykonalności dla projektów z obszaru społeczeństwa informacyjnego
 • wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
 • opracowywanie wniosków grantowych dla rozwoju e-administracji w urzędach samorządach
 • informatyczne wsparcie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do roku 2012 działania informatyczne realizowane były w ramach dwóch programów: Programu Informatyzacji Administracji Samorządowej oraz Centrum Informacji Samorządowej .
Wiosną 2012 roku nastąpiło ich połączenie ze względu na fakt, że usługi informatyczne realizowane dotychczas w obrębie obu programów coraz bardziej się przenikały. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest ułatwienie zarządzania sferą ekonomiczną.


Kalendarium programów informatycznych dostępne jest tutaj.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, tel. +48 61 8475422 e-mail: office@wokiss.pl
Copyright 2012 WOKISS